Tunø
Thunø
 Vis fyrkarakter 
Tunø kirke og fyr, set fra østFoto: Ole Lemvigh
09-09-2021

Tunø fyr er oprettet i 1801 og er, som det tydeligt ses af billederne, specielt ved at være indrettet i tårnet på Tunø kirke. Ideen til indretning af fyr i kirketårnet tilskrives Poul Løwenørn, som under en tjenesterejse i 1798 blev præsenteret for ønsket om et fyr på Tunø.
Der findes en indgående beskrivelse af Tunø kirkes historie i bogværket Danske Kirker, side 2379-2408, hvoraf et udpluk om tårnets ombygning bringes herunder. Danske Kirker findes on-line på adressen http://danmarkskirker.natmus.dk/danmarks-kirker.

» Et tårn af næsten kvadratisk grundrids og med østmuren hvilende på skibets gavl er opført ved kirkens vestre ende snarere efter end før år 1500, men senere meget ændret. Materialet er munkesten i munkeskifte på en syld af marksten. Ligesom f.eks, i Saksild kirke (Hads herred) har der været adgang til klokkerummet gennem en lille, fladbuet åbning (105x48 cm) i toppen af skibets gavl, hvilket sammenholdt med den forholdsvis beskedne størrelse tyder på, at tårnet opførtes som styltetårn, dvs. med en stor, åben arkade i vest. I forbindelse med tårnbyggeriet blev den øvre del af skibets vestgavl nymuret og smykket med kamtakker.
Tårnet, der har været en halv snes meter højt, repareredes 1767 under anvendelse af 3000 »lybske munkesten« og 30 alen egetømmer. I 1770'erne var der igen problemer, og det kom på tale at rive tårnet ned for at undgå en bekostelig istandsættelse. Da det imidlertid havde betydning for skibsfarten, satte Admiralitetskollegiet sig imod denne fremgangsmåde, med mindre man anskaffede et andet sømærke. I stedet fik kirken bevilget en kollekt til finansiering af den nødvendige reparation.
Det kunne være ved denne lejlighed eller måske snarere ved istandsættelsen en halv snes år tidligere, der havde et bemærkelsesværdigt materialeforbrug, at tårnet er blevet ombygget til den skikkelse, det havde 1798, I så fald har bygmesteren i sin udformning af tårndøren demonstreret hensyntagen til kirkens øvrige detaljer, mens tårnets afslutning i form af et teglhængt pyramidespir er mere tidstypisk og har adskillige paralleller (jfr. f.eks. Sabro, s. 1868, Borum, s. 1990 og Storring s. 2068).
Hen imod slutningen af 1700'rne blev tårnets funktion som sømærke for skibsfarten mellem de østjyske byer udbygget som et led i Poul Løvenørns reform af fyrvæsenet. Initiativet var udgået fra degnen Michel Sørensen, der 1796 fremsendte forslag til oprettelse af et fyr på øen; sagen fremmedes af amtmanden, og Løvenørn lod fremstille et projekt til kirketårnets forhøjelse og installation af en lampe på toppen. Bygmester Jens Hiernøe i Horsens, der i perioden havde andre entrepriser for fyrvæsenet og var engageret i arbejder på Skanderborg slotskirke, fremsendte 21. juni 1798 et overslag. De århusianske håndværksmestre Johan Friedrich Colwitz og Søren Bang besigtigede kirken og sagde god for tårnets soliditet, hvorefter fyrets oprettelse besluttedes ved kongelig resolution af 29. januar 1800. Søetatens bygmester Boye Magens afgav i marts en udtalelse i sagen, og i løbet af sommeren arbejdede Hiernøes folk på Tunø og meldte i oktober ombygningen færdig. Ifølge bekendtgørelse af 18. december 1800 fra Vestindisk-Guinesisk Rente- og General-Toldkammer skulle fyret brænde fra 1. februar 1801.
De væsentligste bestanddele i Hiernøes entreprise var tårnets forhøjelse med ti alen, indlæggelse af trævindeltrappe (en afvigelse fra projektet) og opstilling af lampeapparat på den kobberinddækkede top; nogle efterreparationer nåede bygmesteren ikke at udføre før sin død i november 1801. Støttepillerne på tårnets syd- og nordside synes at være yngre end forhøjelsen og har måske udgjort et led i den reparation, der 1880 gennemførtes ved skibets vestgavl. Tårnets karakteristiske halvcirkulære vinduer forsvandt 1906, da den eksisterende, arkadesmykkede murkrone blev opsat i forbindelse med en mindre ombygning efter tegning af E. Blytmann. «Klik for forstørrelse
Tegning fra 1798 til brug for ombygning og forhøjelse af Tunø kirkes tårn. 
 Tunø fyrFoto: Ole Lemvigh
13-09-2009Tunø kirke og fyr, set fra nordøstFoto: Ole Lemvigh
09-09-2021

Det startede som et lampefyr, som i 1846 blev erstattet af et linseapparat. I forbindelse med ændring til vinkelfyr i 1906 blev tårnet forhøjet med ca. 7 m.. I 1921 fik fyret installeret blaugasbrænder og til hjælp for fiskerierhvervet fik fyret i 1923 indlagt en hvid vinkel, der angav sejlretningen til Tunø havn.

Klik for forstørrelse
Tunø fyr, kirke og byFoto: Ole Lemvigh
13-09-2009

Tunø er en 3,5 km² stor ø i Kattegat og er nabo til den noget større ø Samsø, som ligger 4 km. øst for Tunø.

Postkort, afsendt i 1960 
 Tunø fyr, nærbillede af linsehus og rundgangFoto: Ole Lemvigh
09-09-2021Personale


Dato Begivenhed Navn Titel
01-06-1881 Tiltrådt Christen Kjeldsen Fyrpasser
01-07-1913 Fratrådt Christen Kjeldsen Fyrpasser
01-07-1913 Tiltrådt Johan Niels Kristiansen Fyrpasser
01-06-1918 Tiltrådt Jørgen Theodor Jørgensen Fyrpasser
01-02-1935 Tiltrådt Andreas Jørgensen Fyrpasser
01-10-1973 Tiltrådt Robert Nielsen Fyrpasser
01-03-1979 Tiltrådt Oluf Theilgaard Fyrpasser


Fakta
Anvendte værdier og definitioner

Generelt
År Begivenhed Position Fyrkarakter Fyrlistenr.
1801 Oprettet 55°57.01 N 10°26.70 Ø ED50 Oc [Fmk]     
1846 Ombygget - -       
1854 Registreret - - F [Fst]     
1884 Registreret - - -    
1906 Ombygget - - -    
1921 Ombygget - - -    
1996 Ændret - - Oc [Fmk]  2185  
2001 Registreret 55°56.98 N 10°26.62 Ø WGS84 Oc [Fmk] WRG 5s
(4+1)
G133-157 W157-160 R160-175 G175-214 W214-220 R220-326 G326-345 W345-350 R350-45
- C 0822


Lyskilde
År Energikilde Lysgiver Lysforstærker Lysstyrke Focushøjde
1801                31 m.
1846         Linser      -
1854         - 5. orden
   -
1884         -      -
1906         -       
1921 Blaugas       -   3027 cd.   
1996                31 m.
2001                -


Bygning
År Type Konstruktion Højde Arkitekt Entreprenør
1801   Tårn Anden anvendelse
Firkantet
Muret
18 m.    
1846   - - -    
1854   - - -    
1884 Vinkelfyr - - -    
1906 - - -      
1921 - - -      
1996 - - - 18 m.    
2001 - - - -